مرور رده

مشاهیر ایران و جهان اسلام

یکی ازموضوعاتی که امروزه کمتر به آن توجه میشود آشنایی نسل امروز با مطلبی به نام مشاهیر ایران واسلام است.
بسیاری از نوجوانان وجوانان این مرز وبوم با شخصیتهای دیگر کشورها مخصوصا با شخصیتهای فوتبالی آشنا هستند ولی متاسفانه با شخصیتهای ایران واسلام آشنا ئیت خاصی ندارند وهمین مشکل در موارد بسیاری تبدیل به عدم اعتماد به نفس این نسل نیز شده است به گونه ای که بی خبری ازاین حوزه باعث ایجاد الگوهای غربی ونه چندان دلچسب کاذب برای این گروه شده است کانون شباب الجنه دراین قسمت سعی خواهد کرد با معرفی شخصیتهای ایرانی واسلامی قدمی هرچندکوچک در زمینه الگوسازی وآشنایی هرچه بیشتر نسل نوجوان وجوان با بزرگان سرزمینشان وبرزگان دینشان بردارد